PRIVACYVERKLARING NAVIJFEN B.V.

 

DEFINITIES

 1. Privacyverklaring: deze privacyverklaring;
 2. Gebruiker: iedere gebruiker van de Website;
 3. Verwerkingsverantwoordelijke: NaVijfen B.V., kantoorhoudende aan Vrouwengelukhof 115, 1061 BS Amsterdam en geregistreerd in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 72083123;
 4. Website: de website https://www.navijfen.nl.
 5. ALGEMEEN

In deze Privacyverklaring wordt beschreven hoe Verwerkingsverantwoordelijke de persoonsgegevens van haar Gebruikers verwerkt in het kader van hun bezoek aan de Website.

 1. PERSOONSGEGEVENS
 2.  
  • Een persoonsgegeven betreft informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Afhankelijk van het gebruik van de Website door gebruikers kan Verwerkingsverantwoordelijke de volgende gegevens van haar gebruikers verwerken:
 3. Naam;
 4. (E-mail)adres;
 5. Telefoonnummer;
 6. Gegevens die betrekking hebben op het apparaat van Gebruiker, zoals een IP-adres;
 7. Communicatievoorkeuren;
 8. Informatie verkregen via cookies, over het surfgedrag van Gebruiker.
  • Verwerkingsverantwoordelijke verzamelt op de volgende manier(en) persoonsgegevens van een Gebruiker:
 9. wanneer de desbetreffende Gebruiker deze persoonsgegevens via de Website aan de Verwerkingsverantwoordelijke heeft verstrekt;
 10. door contact op te nemen met een verzoek om informatie over de diensten of producten van Verwerkingsverantwoordelijke;
 11. een bestelling bij Verwerkingsverantwoordelijke te doen;
 12. doordat deze worden gegenereerd aan de hand van het gebruik van Gebruiker van de diensten of Website van Verwerkingsverantwoordelijke, onder andere via cookies; of
 13. van derden.
  • Gebruiker is nooit verplicht niet de persoonsgegevens te verstrekken. Echter, indien Gebruiker zijn of haar persoonsgegevens verstrekt die van tijd tot tijd als verplicht zijn aangemerkt, is het mogelijk dat Verwerkingsverantwoordelijke Gebruiker niet kan voorzien van zijn diensten.
  • Wanneer de Gebruiker commentaar achterlaat op de Website verzamelt de Verwerkingsverantwoordelijke de gegevens die in het commentaarformulier worden getoond, en ook het IP-adres en de browser user agent string van de Gebruiker om spam te helpen opsporen.
 14. DOELEINDEN EN GRONDSLAGEN VOOR HET VERWERKEN VAN PERSOONSGEGEVENS
  • Verwerkingsverantwoordelijke verwerkt de persoonsgegevens van de Gebruiker op basis van de volgende wettelijke grondslagen uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming: toestemming, uitvoering van een overeenkomst, het voldoen aan een wettelijke verplichting of een gerechtvaardigd belang.
  • Verwerkingsverantwoordelijke verwerkt bepaalde persoonsgegevens ter behartiging van onze gerechtvaardigde belangen. De gerechtvaardigde belangen van Verwerkingsverantwoordelijke zijn onder andere: marketing, reclame, onderzoek van eigen producten of diensten, IT-beheer en -beveiliging, delen met aan Verwerkingsverantwoordelijke gelieerde partijen enz.
  • Verwerkingsverantwoordelijke verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doeleinden, op basis van de daarbij genoemde grondslagen:

Doel

Grondslag

Het aanbieden van producten of diensten, waaronder ook begrepen het aanbieden van klantenservice of technische ondersteuning en verwerking van verzoeken die betrekking hebben op de producten of diensten.

Uitvoering van de overeenkomst.

Gerechtvaardigd belang.

Verbetering van de aangeboden producten of diensten, onder meer door een analyse van het gebruik ervan.

Uitvoering van de overeenkomst.

Gerechtvaardigd belang.

Het aangaan en onderhouden van een klantrelatie met Gebruiker, bijvoorbeeld voor het versturen van informatieve berichten over producten of diensten of het reageren op vragen en verzoek van Gebruiker

Uitvoering van de overeenkomst.

Gerechtvaardigd belang.

Het afhandelen, beheer en facturatie van bestellingen.

Uitvoering van de overeenkomst.

Gerechtvaardigd belang.

Het versturen van de nieuwsbrief van Verwerkingsverantwoordelijke.

Gerechtvaardigd belang.

Toestemming.

Het aanbieden van gerichte advertenties gebaseerd op de interesses van Gebruiker, waarbij cookies en vergelijkbare technologieën worden gebruikt om de relevante informatie over Gebruiker te verzamelen.

Gerechtvaardigd belang.

Toestemming.

 

 1. MINDERJARIGEN

In sommige gevallen vraagt Verwerkingsverantwoordelijke om toestemming om bepaalde persoonsgegevens te kunnen gebruiken. Als de Gebruiker jonger is dan 16 jaar, heeft de Gebruiker in die gevallen de toestemming van zijn of haar ouder of voogd nodig om de persoonsgegevens te verstrekken aan Verwerkingsverantwoordelijke. De ouder of voogd kan in dat geval ook altijd de aan Verwerkingsverantwoordelijke verstrekte gegevens aanpassen of verwijderen.

 1. VERSTREKKING VAN PERSOONSGEGEVENS AAN DERDE PARTIJEN
  • Verwerkingsverantwoordelijke zal de persoonsgegevens van haar Gebruikers niet aan derde partijen verstrekken, tenzij:
 2. de persoonsgegevens worden verstrekt aan een door Verwerkingsverantwoordelijke voor de in deze Privacyverklaring opgesomde doeleinden ingeschakelde verwerker, met welke verwerker Verwerkingsverantwoordelijke een overeenkomst heeft gesloten die er onder andere op ziet dat de verwerker voldoende waarborgen biedt ten aanzien van technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen met betrekking tot de te verrichten verwerkingen; of
 3. Verwerkingsverantwoordelijke op grond van wettelijke verplichting gehouden is persoonsgegevens door te geven aan bevoegde instanties; of
 4. Verwerkingsverantwoordelijke voor de uitvoering van de overeenkomst gebruikt maakt van derden dienstverleners, die namens Verwerkingsverantwoordelijke bepaalde diensten uitvoert, zoals IT-diensten of betalingsdiensten.
  • Voor de uitvoering van de overeenkomst maakt Verwerkingsverantwoordelijke gebruik van de services van Gravity Forms. Het privacybeleid van Gravity Forms is te vinden op: https://www.gravityforms.com/privacy/.
  • Om de diensten te kunnen leveren, kan Verwerkingsverantwoordelijke genoodzaakt zijn om persoonsgegevens door te geven naar andere landen, binnen of buiten de Europese Unie. Wanneer dit het geval is, neemt Verwerkingsverantwoordelijke alle noodzakelijke maatregelen om de persoonsgegevens op rechtmatige wijze door te geven naar dergelijke landen.
 5. COOKIES
  • Verwerkingsverantwoordelijke maakt gebruik van zogenaamde ‘cookies’. Met deze cookies verzamelt Verwerkingsverantwoordelijke, overeenkomstig de door Gebruiker opgegeven voorkeuren, automatisch bepaalde gegevens over de geschiedenis van activiteiten van Gebruiker op de Website en apps van derden. Zo kunnen persoonsgegevens van Gebruiker worden verzameld terwijl Gebruiker de Website of apps gebruikt of als deze op de achtergrond draaien op het apparaat van Gebruiker. Deze gegevens kunnen door Verwerkingsverantwoordelijke worden gecombineerd met andere gegevens over het apparaat van Gebruiker, zoals een IP-adres. Als hiervoor de toestemming van Gebruiker nodig is, zal Verwerkingsverantwoordelijke die vooraf vragen.
  • De Verwerkingsverantwoordelijke maakt uitsluitend gebruik van cookies die geen of weinig inbreuk op de privacy maken, in het bijzonder om de Website beter te laten werken.
  • De Verwerkingsverantwoordelijke gebruikt de volgende type cookies:
 6. Functionele cookies: deze cookies zijn nodig om de Website goed te laten werken. Ze onthouden bijvoorbeeld de voorkeursinstellingen van de Gebruiker. Persoonsgegevens worden hier niet voor gebruikt.
 7. Analytische cookies: deze cookies worden gebruikt voor onderzoek naar websitegebruik. Ze houden bijvoorbeeld bij welke pagina’s de Gebruiker bekijkt, in welke volgorde en hoe lang. Met deze informatie kan de website beter op bezoekers worden afgestemd. De Verwerkingsverantwoordelijke slaat hierbij geen persoonsgegevens op.
 8. Affiliate cookies: deze cookies kunnen de effectiviteit van een advertentie meten. Hiermee wordt bijgehouden welke advertentie tot een aankoop leidt.
 9. Profilering cookies: deze cookies zorgen ervoor dat de Gebruiker advertenties te zien krijgt van producten die net daarvoor op een andere website bekeken zijn. Ze zorgen er dus voor dat advertenties beter aansluiten bij de interesse van de Gebruiker. Voor deze cookies is toestemming vereist.
 10. A/b-test cookies: met deze cookies wordt bijgehouden welke van de twee versies (a en b) van bijvoorbeeld een website het meest effectief is. De cookies meten het aantal keren dat er geklikt wordt.
  • Daarnaast kunnen via de Website door Twitter, Facebook en LinkedIn cookies worden geplaatst omdat bezoekers van de Website door middel van de iconen van deze organisaties de informatie van de Website kunnen delen. Voor meer informatie over de privacyrichtlijnen van deze organisaties verwijzen wij naar de desbetreffende websites.
  • De Gebruiker kan zijn/haar browser zo instellen dat er geen cookies worden opgeslagen, elke cookie individueel toestaan of weigeren of zo instellen dat alle cookies verwijderd worden bij het afsluiten van de browser. Een nuttig stappenplan voor het beheren van cookies is te vinden op de website van de Consumentenbond.
  • Cookies worden geplaatst op elke computer waarmee de Gebruiker websites bezoekt. Indien een Gebruiker helemaal geen cookies meer wenst te ontvangen, dan dienen de instellingen aangepast te worden op alle computers die de Gebruiker gebruikt. Let wel, als cookies geweigerd en/of verwijderd worden, is dit ook van invloed op de strikt noodzakelijke cookies. Dit kan de mogelijkheden beperken om de Websites of onderdelen daarvan te gebruiken.
 11. RECHTEN VAN GEBRUIKERS
  • De Gebruiker heeft recht op inzage, rectificatie en verwijdering van zijn of haar persoonsgegevens, overeenkomstig het bepaalde in de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Gebruiker heeft tevens het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van zijn of haar persoonsgegevens.
  • Gebruiker kan Verwerkingsverantwoordelijke verzoeken om beperking van de verwerking en gegevensoverdraagbaarheid. Dit laatste houdt in dat Gebruiker het recht heeft om de persoonsgegevens die Verwerkingsverantwoordelijke over hem of haar heeft, in een gestructureerd, gangbaar en machineleesbare vorm te ontvangen en eventueel door Verwerkingsverantwoordelijke te laten doorgeven aan een andere Verwerkingsverantwoordelijke.
  • Indien de Gebruiker toestemming heeft gegeven voor de verwerking van zijn persoonsgegevens, heeft de Gebruiker te allen tijde het recht om deze toestemming in te trekken.
  • Indien de Gebruiker van een van deze rechten gebruik wil maken, of indien de Gebruiker vragen heeft over deze Privacyverklaring kan de Gebruiker Verwerkingsverantwoordelijke bereiken op info@navijfen.nl of Vrouwengelukhof 115, 1061 BS Amsterdam.
  • Gebruikers kunnen zich afmelden van de nieuwsbrief door een e-mail te zenden aan: info@navijfen.nl.
  • Gebruikers hebben het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit kan via: autoriteitpersoonsgegevens.nl/.
 12. BEWAARTERMIJN

Verwerkingsverantwoordelijke bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor deze verkregen zijn en om te voldoen aan de toepasselijke wet- en regelgeving.

 1. WIJZIGINGEN IN DEZE PRIVACYVERKLARING

Verwerkingsverantwoordelijke behoudt zich het recht voor deze Privacyverklaring aan te passen. Elke aanpassing zal op deze pagina bekend worden gemaakt. Verwerkingsverantwoordelijke adviseert de Gebruiker dan ook regelmatig op deze pagina te kijken of er aanpassingen zijn doorgevoerd. De huidige Privacyverklaring is bijgewerkt op 22 juni 2022.